Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu 22.10.2017 – Zwycięzca Polski 2017

sędzia : Suncica Lazic (Serbia)

PSY

Klasa młodszych szczeniąt

NB – HADES Angaros 

Klasa szczeniąt 

WO 1 – SATO Kabri 

Klasa młodzieży

V1, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior, BOB, Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2017 – TK’S FRANK SINATRA

V2 – CRAZY CHESTER z Catani Poland

V3 – Berdnik Hof MEYSON

DOST – FAST VIPER Margarotte

NB – FAST ASTON MARTIN Margarotte

Klasa pośrednia

V1, CWC, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie, CACIB, Zwycięzca Polski 2017 – TITO Swabia

V2 – FIDO Chorsabad

Klasa otwarta

V1, CWC – Cherry Ritsar GENIY VA’LESON

NB – AL CAPONE vom Hause Rottik

NB – DRAGO THOR Angaros

NB – ZORRO Ekland

Klasa championów

V1, CWC, res. CACIB – DIESEL Angaros

V2 – HERO Kabri

SUKI

Klasa szczeniąt

WO1, Najlepsze Szczenię w Rasie – SURI Kabri

WO2 – GERIS Angaros

Klasa młodzieży

V1, Zwycięzca Młodzieży, Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2017 – Mibleck PANAMA

V2 – Mibleck PASJA

V3 – FAST CORVETTE Margarotte

V4 – IZARRA Cordis

Klasa pośrednia

V1, CWC, res.CACIB – MELA Darel

V2 – COCO-VENDETTA Chucho Topline

Klasa otwarta

V1, CWC, Najlepsza Dorosła Suka w Rasie, CACIB, BOS, Zwycięzca Polski 2017 – FARINA Angaros

V2 – PARIS Kabri

V3 – FUJI Angaros

V4 – Hofzumberg GALAXY

V – FRIDA od Beridy

Klasa użytkowa

V1, CWC – CHILI Cordis

Klasa Championów

V1, CWC – FRIDA MARGAROTT Erdenet

SG – ZYTA Ekland